Termíny & Podmienky

Tieto termíny a podmienky ('Podmienky') riadia Vaše používanie tejto stránky AssetTradexu ('webová stránka').AssetTradex je obchodné meno EPIC Worldwide Ltd.Prečítajte si prosím Podmienky. Ak nesúhlasíte s podmienkami, nepoužívajte túto webovú stránku. Ak použijete webovú stránku, Vaše správanie naznačuje, že súhlasíte, že budete viazaní podmienkami.

O autorských právach

Ak nie je uvedené inak, autorské práva k obsahu všetkých stránok na tomto webe sú vlastníctvom alebo licenciou AssetTradexu.Ak nie je uvedené inak, autori literárnych a umeleckých diel na stránkach tejto webovej stránky presadili ich morálne právo podľa § 77 Zákona o autorských designoch a patentoch z roku 1988, byť uvedený ako autor týchto diel.

Podmienky na používanie tejto webovej stránky

S výnimkou ako je uvedené nižšie, obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, opakovane publikovaný, sťahovaný, zobrazovaný, zverejňovaný alebo prenášaný v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu AssetTradexu.Nesmiete distribuovať, zobrazovať alebo kopírovať obsah stránok obsiahnutých na tejto webovej stránke tretím stranám, vrátane, 'ukladania formou cache' akýkoľvek materiálov na tejto webovej stránke pre prístup tretích strán a 'zrkadlenie' akéhokoľvek materiálu na tejto webovej stránke.Môžete vytlačiť alebo stiahnuť na disk obsah jednotlivých stránok tejto webovej stránky pre účely súkromného ​​a osobného non-komerčného použitia.Môžete tiež povoliť Vášmu počítaču, aby vytvoril elektronicky uchovávanú, prechodnú kópiu obsahu tejto webovej stránky za účelom sledovania len počas pripojenia k Internetu.

Vylúčenie zodpovednosti AssetTradexu

Informácie obsiahnuté v materiály na tejto webovej stránke sú len pre informačné účely. Materiál na tejto webovej stránke nepredstavuje rady a Vy by ste sa nemali spoliehať na akýkoľvek materiál na tejto webovej stránke, aby ste vykonali (alebo upustili od) rozhodnutie alebo urobili (alebo sa zdržali) nejaké kroky.AssetTradex nedáva žiadnu záruku alebo vyhlásenie týkajúce sa presnosti alebo vhodnosti na daný účel akéhokoľvek materiálu na tejto webovej stránke alebo spoľahlivosť prístupu na túto stránku.V žiadnom prípade neakceptujeme zodpovednosť akéhokoľvek druhu, vrátane zodpovednosti za nedbanlivosť (s výnimkou zranenia alebo smrti), za akékoľvek škody alebo straty (vrátane, bez obmedzenia, straty obchodných transakcií, výnosu, zisku alebo straty) akokoľvek vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať túto webovú stránku.AssetTradex neposkytuje žiadne záruky, že táto webová stránka (či webové stránky, ktoré sú prepojené na túto stránku), sú bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých alebo poškodzjúcich počítačových programov.Stránky obsiahnuté na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti a typografické chyby.Informácie na týchto stránkach môžu byť aktualizované z času na čas a môžu byť niekedy zastarané.Neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za udržiavanie aktuálnosti informácii na týchto stránkach alebo zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie, aby sme tak urobili.

Tretej strany materiály a reklamy

Táto webová stránka obsahuje materiál predložený a vytvorený tretími stranami. AssetTradex vylučuje všetku zodpovednosť za akékoľvek nezákonnosti vyplývajúce z chyby, opomenutia alebo nepresnosti v týchto materiáloch a AssetTradex nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto materiál.V prípade, že nakúpite alebo získate akékoľvek tovary alebo služby od tretej strany potom Vaše obstaranie tohto tovaru alebo služieb bude v súlade s podmienkami tretej osoby a AssetTradex nebude mať voči Vám v tomto žiadnu zodpovednosť.Táto webová stránka obsahuje aj odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou a nie sú udržiavané AssetTradexom.AssetTradex nie je zodpovedný za obsah týchto stránok. AssetTradex poskytuje tieto odkazy len pre Vaše pohodlie, ale nemusí nutne súhlasiť s materiálom na týchto stránkach.

Materiál predložený Vami

Odoslaním akéhokoľvek materiálu AssetTradexu, automaticky udelujete AssetTradexu trvalé, neodvolateľné, exkluzívne právo bez nároku na honorár, a licenciu používať, reprodukovať, modifikovať, upravovať, adaptovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, vykonávať a predvádzať materiál (úplne alebo čiastočne) na celom svete a/alebo začlenenie do iných prác v akejkoľvek forme, médiám alebo technológii teraz známej alebo neskôr vyvinutej pre celú dobu trvania práv, ktorá môže existovať v takomto obsahu.Beriete na vedomie, že AssetTradex nie je povinný zverejňovať akékoľvek materiály, ktoré ste poskytli.

Ochrana dát a súkromia

Akékoľvek podrobnosti, ktoré ste nám poskytli, z ktorých môžeme identifikovať sú držané a spracované v súlade s našimi predpismi o ochrane osobných údajov. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Platnosť

Ak niektorý termín, podmienka alebo ustanovenie týchto podmienok je určené byť nezákonným, neplatným, alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľným, platnosť a vynútiteľnosť ostatných termínov, podmienok a ustanovení, by v žiadnom prípade nemala byť týmto ovplyvnená alebo narušená.

Právne predpisy upravujúce Podmienky

Používanie tejto webovej stránky a týchto Podmienok sa vzťahuje iba na zákony Anglicka a Walesu, ktoré sa výlučne riadia výkladom, aplikáciou a účinkom všetkých vyššie uvedených oprávnení, vylúčení, licencí a podmienok použitia.

Jurisdikcia

Súdy v Anglicku a Walese musia mať výlučnú právomoc nad všetkými nárokmi alebo spormi vzniknutými v súvislosti s, alebo v spojení s touto webovou stránkou a jej používaním a týmito Podmienkami.

Celá dohoda

Tieto termíny a podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a AssetTradexom vzťahujúcu sa v tomto k predmetu.

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky alebo dotazy týkajúce sa niektorých zo služieb či uvedených produktov, pošlite e-mail.

Informácie o firme

EPIC Worldwide je spoločnosť založená v Škótsku a má sídlo na 5/7 Kingsknowe Park, Edinburgh, EH14 2JQ.  Registrované v Škótsku s IČ SC298282 - DIČ GB-918495093Posledná aktualizácia 20.marca 2007

Požadujete ďalšie služby?